Wykaz rzeczy i dokumentów

Szpital / Wykaz rzeczy i dokumentów

– dowód osobisty
–  karta NFZ
–  legitymacja ubezpieczeniowa
–  wypisy ze szpitali oraz inna dokumentacja medyczna
– skierowanie do szpitala
– dowody ubezpieczenia i inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

– druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnie potwierdzonym raportem miesięcznym ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)
– lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie osoby ubezpieczonej
– lub legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

Dla osoby prowadzącej działalność gorspodarczą

– druk potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) wraz z dowodem opłacenia przez przedsiębiorcę składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc

Dla osoby ubezpieczonej w krus

– zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

Dla emerytów i rencistów

– legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydawanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.

Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „–„, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia (np. Osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego)
– lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA)
– lub aktualny odcinek emerytury lub renty
– lub dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy)

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

– umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

– dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008r., druk ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008r.)
– lub aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny
– lub legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS
– lub legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS

W przypadku osób uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo dokument potwierdzający fakt pobierania nauki – legitymacja szkolna/studencka lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.
W przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenia do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

Uwaga! Osobom, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. Okres 4 miesięcy należy liczyć od dnia zakończenia kształcenia, tj. w przypadku osób zdających maturę – od daty wskazanej na świadectwie maturalnym – w przypadku absolwentów niezdających matury – od daty wskazanej na świadectwie ukończenia szkoły.

Dla osoby bezrobotnej

– aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej

– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Decyzja ważna jest 90 dni.

Dla osoby ubezpieczonej w innym niż polska państwie członkowskim unii europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu efta

– EKUZ (lub certyfikat zastępujący EKUZ) wydany przez inny niż Polska kraj członkowski UE/EFTA
– lub poświadczenie formularza z serii E 100 wydane przez NFZ, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wzór poświadczenia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia; poświadczenie wydawane jest osobom zamieszkującym na terenie RP, a ubezpieczonym w innym kraju UE/EFTA

Dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

– zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia; takie osoby mają prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie pobierania zasiłku chorobowej bądź wypadkowego

Dla osoby ubiegającej się o przyznanie emerytury lub ręty

– zaświadczenie z ZUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty. Uwaga! Osobom tym prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie emerytury/renty, niezależnie od tego czy w efekcie to świadczenie emerytowe/rentowe uzyskają

Dla ubezpieczonych w śląskim oddziale NFZ

– elektroniczna karta ubezpieczona zdrowotnego wraz z potwierdzeniem opłacenia składki i zgłoszeniem do ubezpieczenia lub dowody ubezpieczenia takie, jak dla innych ubezpieczonych (z uwagi na brak czytników, tj. Możliwości odczytania informacji zawartych w karcie elektronicznej)

Dla osoby pobierającej zasiłek chorobywy, rehabilitacyjnyL lub macierzyński

– zaświadczenie o wypłaceniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego. Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

Dla nieubezpieczonej Kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadającej obywatelstwo polskie i  miejsce zamieszkana na terenie RP

– karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość, dla kobiety w okresie połogu (do 42 dnia po porodzie) – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość matki

Dla osoby niezgłoszonej do ubezpieczenia, posiadającej obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na  teryrorium RP, która nie ukończyła 18 roku życia

– dokument potwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia

Dla osoby poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

– legitymacja wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

Dla weterana

– legitymacja dla weterana wydana przez Ministra Obrony Narodowej

Dla weterana poszkodowanego

– legitymacja dla weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej

Dla osoby poszkodowanej poza granicami państwa

– legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa

Dla weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

– dokument weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:
– daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS
– daty poświadczenia – legitymacja ubezpieczeniowa
– daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
– daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty

Wyjątkiem od tej zasady są:

– legitymacja emeryta – ważna bezterminowo
– zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczeniu zdrowotnego – do końca terminu ważności
– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji

– przybory toaletowe,
– mężczyźni – przybory do golenia,
– dokumenty z poprzedniego leczenia, konsultacji, wyniki badań itp,
– strój nocny ( piżamę, koszulę),
– wskazane jest posiadanie własnych sztućców, kubka bądź szklanki,
– termometr.
– wykaz leków, które na stałe się przyjmuje z dawkowaniem,
– w przypadku obłożnie chorego, pacjenta długotrwale leczonego, rodzina może dostarczyć środki higieny osobistej (pampersy) dla poprawy komfortu hospitalizacji.

Szpital nie odpowiada za pozostawione i zagubione rzeczy pacjenta.

– przybory toaletowe,
– mężczyźni – przybory do golenia,
– dokumenty z poprzedniego leczenia, konsultacji, wyniki badań itp,
– strój nocny ( piżamę, koszulę),
– wskazane jest posiadanie własnych sztućców, kubka bądź szklanki,
– termometr.
– wykaz leków, które na stałe się przyjmuje z dawkowaniem,
– w przypadku obłożnie chorego, pacjenta długotrwale leczonego, rodzina może dostarczyć środki higieny osobistej (pampersy) dla poprawy komfortu hospitalizacji.

– pas brzuszny,
– pas przepuklinowy ( prawostronny, lewostronny lub obustronny w zależności od wykonanego zabiegu operacyjnego).

– leki w oryginalnych opakowaniach, które na stałe przyjmujemy wraz z dawkowaniem

– dokumenty z poprzedniego leczenia, konsultacji, wyniki badań itp,

– przybory toaletowe – gąbka do kąpieli 2szt., mydło najlepiej w płynie, chusteczki nawilżające, szczoteczka do zębów, pasta, tabletki do czyszczenia protez zębowych, mężczyźni – przybory do golenia,
– ręcznik 2-3 szt.,
– strój nocny ( piżama 2szt. pantofle, szlafrok),
– w przypadku obłożnie chorego, leżącego pacjenta – pampersy, Sudokrem,
– wskazane jest posiadanie własnych sztućców, kubka bądź szklanki
– stałe zaopatrzenie ortopedyczne – np. luka łokciowa, balkonik, aparat słuchowy, okulary,
– woda mineralna niegazowana, dodatki do posiłków (np. serek, wędlina, jogurt)

W dniu przyjęcia pacjent powinien rano zjeść śniadanie i zażyć poranne leki.

Przy przyjęciu na oddział obowiązkowo z pacjentem musi być opiekun / rodzina / osoba towarzysząca posiadająca wiedzę na temat pacjenta.

Zaleca się o pozostawienie biżuterii i innych przedmiotów wartościowych w domu (kolczyki, łańcuszki, obrączki, zegarki, karty kredytowe, większa ilość pieniędzy itp.). W razie braku takiej możliwości pacjent powinien rzeczy wartościowe zdeponować w depozycie oddziału. Pozostawienie wartościowych przedmiotów na sali, (w tym telefonu, biżuterii) może nastąpić na wyraźne życzenie pacjenta i na jego odpowiedzialność.
Szpital nie odpowiada za pozostawione / zagubione wartościowe przedmioty pacjenta (telefon, protezy zębowe, biżuteria, pieniądze itp).

Jeśli planowane będą badania endoskopowe:

  • jeśli pacjent zażywa leki zawierające kwas acetylosalicylowy czyli Acard, Polocard, Aspicam, Aspiryna, lub Ticlo – wskazane odstawienie leku na 7 dni przed badaniami (jeśli nie ma przeciwwskazań) po wcześniejszej konsultacji z lekarzem który zalecił przyjmowanie leku lub lekarzem rodzinnym
  • jeśli pacjent zażywa leki przeciwkrzepliwe ( Warfin, Acenokumarol, Xarelto, Pradaxa, Eliquis) proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego (POZ) na tydzień przed hospitalizacją – wskazana zmiana tych leków na heparynę drobnocząsteczkową pod opieka lekarza POZ
  • do szpitala przynieść 4-5 duże butelki (1,5 litra) wody mineralnej niegazowanej, ewent. dodatkowo cytrynę oraz ok. 2 l. soku jabłkowego klarownego (bez miąższu) do picia
  • na 3 dni przed planowanym badaniem kolonoskopowym pacjent nie powinien spożywać żadnych pokarmów zawierających drobne pestki (np.: winogrona, kiwi, truskawki, maliny, arbuzy, jagody, pomidory itp.), pokarmów z makiem i kapustą, siemienia lnianego ani żadnych preparatów witaminowych i zawierających suplementy żelaza (z żelazem)
  • 2 dni przed badaniem stosujemy dietę płynną bez mleka – zmiksowane zupy, kisiele, rosół, soki jabłkowe, herbata miętowa, kawa bez fusów, nie należy pić napojów gazowanych, gęstych soków

DLA NOWORODKA

– rożek,
– mały kocyk,
– 3-4 komplety ubranek (według uznania: body, kaftaniki, śpiochy, spodenki, skarpetki, rękawiczki „niedrapki”),
– paczka pampersów,
– kilka pieluch tetrowych,
– paczka mokrych chusteczek,
– natłuszczający krem do pośladków
(np. Linomag, Bepanthen, Bambino bez tlenku cynku),
– środki do pielęgnacji noworodka (według uznania: oliwka lub krem do całego ciała, mydełko lub płyn do kąpieli),
– ręcznik,
– gumowa gruszka do pielęgnacji noska.

DLA MATKI

– kilka koszul nocnych przystosowanych do karmienia piersią,
– kilka ręczników,
– przybory toaletowe,
– podkłady na łóżko – 1 paczka
– wkładki poporodowe – 2 paczki
– majtki jednorazowe,
– krem do pielęgnacji brodawek w czasie karmienia piersią,
– talerzyk, kubek, sztućce.

– kartę przebiegu ciąży,
– oznaczona grupę krwi (wynik badania),
– ostatnie wyniki badań (morfologia, badanie moczu),
– wynik badania USG,
– wyniki badań na obecność przeciwciał w przypadku ujemnego czynnika Rh,
– podpaski duże.

Skip to content