Szybka terapia

Szpital / Szybka terapia

Szybka terapia onkologiczna (DILO)

Pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj schorzenia – muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór złośliwy przeżyje, zależy przede wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Od 1 lipca 2017 r. kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać – w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego – także lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS).

Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.
Karta może zostać również wydana pacjentowi, jeśli nowotwór złośliwy stwierdzono w ramach badań realizowanych w zakresie programów zdrowotnych.

W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdują się rubryki, które uzupełniają właściwi lekarze na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dzięki temu podstawowe informacje o pacjencie znajdują się w jednym miejscu. Są to m.i.n. diagnoza oraz plan leczenia.

Karta jest własnością pacjenta. Dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca ma obowiązek nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię.

Etapy diagnostyki wstępnej i pogłębionej

W przypadku wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub innego lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania karty informujemy, że dalsza diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, będzie odbywała się w :
Poradni Onkologicznej (Szpital Miejski pw. Św. Łukasza w Piekarach Śląskich ul. Szpitalna 11; tel. 32 3938119- rejestracja)

Koordynator pakietu onkologicznego

Od początku 2015 roku w Piekarskim Centrum Medycznym sp. z.o.o działa Koordynator Pakietu Onkologicznego. Nadzoruje On proces leczenia pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomagając mu komunikować się z lekarzami. Koordynator udzieli informacji o terminie Konsylium i organizacji procesu leczenia po ustaleniu harmonogramu leczenia na Konsylium (warunkiem przyjęcia pacjenta na Konsylium jest wystawiona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawierająca informacje o przeprowadzonej diagnostyce).

Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogarsza i potwierdzają to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym.
Nasz Szpital, w trosce o zapewnienie informacji, udostępnia numer telefonu Koordynatora Pakietu Onkologicznego oraz adres e-mail, na który mogą Państwo  kierować pytania dotyczące organizacji leczenia:
Koordynator DILO- kontakt:
tel. 32 393 8 162, 601 383 271
e-mail: dilo@szpital.piekary.pl

Zadania koordynatora

koordynuje plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium;
dba o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.i.n. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);
udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

Skip to content