Dokumenty potrzebne przy przyjęciu do szpitala - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

– dowód osobisty

– karta NFZ

– legitymacja ubezpieczeniowa

– wypisy ze szpitali oraz inna dokumentacja medyczna

– skierowanie do szpitala

– dowody ubezpieczenia i inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
– druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnie potwierdzonym raportem miesięcznym ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)
– lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie osoby ubezpieczonej
– lub legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

DLA OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
– druk potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) wraz z dowodem opłacenia przez przedsiębiorcę składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ W KRUS
– zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
– legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydawanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.

Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „–„, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia (np. Osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego)
– lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA)
– lub aktualny odcinek emerytury lub renty
– lub dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy)

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ DOBROWOLNIE
– umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

DLA CZŁONKA RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ
– dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008r., druk ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008r.)
– lub aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny
– lub legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS
– lub legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS

W przypadku osób uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo dokument potwierdzający fakt pobierania nauki – legitymacja szkolna/studencka lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.
W przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenia do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

Uwaga! Osobom, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. Okres 4 miesięcy należy liczyć od dnia zakończenia kształcenia, tj. w przypadku osób zdających maturę – od daty wskazanej na świadectwie maturalnym – w przypadku absolwentów niezdających matury – od daty wskazanej na świadectwie ukończenia szkoły.

DLA OSOBY BEZROBOTNEJ
– aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

DLA OSOBY NIEUBEZPIECZONEJ, SPEŁNIAJĄCEJ KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Decyzja ważna jest 90 dni.

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ W INNYM NIŻ POLSKA PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU EFTA
– EKUZ (lub certyfikat zastępujący EKUZ) wydany przez inny niż Polska kraj członkowski UE/EFTA
– lub poświadczenie formularza z serii E 100 wydane przez NFZ, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wzór poświadczenia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia; poświadczenie wydawane jest osobom zamieszkującym na terenie RP, a ubezpieczonym w innym kraju UE/EFTA

DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ NA CIĄGŁYM ZWOLNIENIU LEKARSKIM
– zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia; takie osoby mają prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie pobierania zasiłku chorobowej bądź wypadkowego

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE EMERYTURY LUB RENTY
– zaświadczenie z ZUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty. Uwaga! Osobom tym prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie emerytury/renty, niezależnie od tego czy w efekcie to świadczenie emerytowe/rentowe uzyskają

DLA UBEZPIECZONYCH W ŚLĄSKIM ODDZIALE NFZ
– elektroniczna karta ubezpieczona zdrowotnego wraz z potwierdzeniem opłacenia składki i zgłoszeniem do ubezpieczenia lub dowody ubezpieczenia takie, jak dla innych ubezpieczonych (z uwagi na brak czytników, tj. Możliwości odczytania informacji zawartych w karcie elektronicznej)

DLA OSOBY POBIERAJĄCEJ ZASIŁEK CHOROBOWY, REHABILTACYJNY LUB MACIERZYŃSKI
– zaświadczenie o wypłaceniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego. Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

DLA NIEUBEZPIECZONEJ KOBIETY W OKRESIE CIĄŻY, PORODU I POŁOGU, POSIADAJĄCEJ OBYWATELSTWO POLSKIE I MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM RP
– karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość, dla kobiety w okresie połogu (do 42 dnia po porodzie) – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość matki

DLA OSOBY NIEZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA, POSIADAJĄCEJ OBYWATELSTWO POLSKIE I MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM RP, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 18 ROKU ŻYCIA
– dokument potwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia

DLA OSOBY POSZKODOWANEJ PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH POZA GRANICAMI PAŃSTWA
– legitymacja wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

DLA WETERANA
– legitymacja dla weterana wydana przez Ministra Obrony Narodowej

DLA WETERANA POSZKODOWANEGO
– legitymacja dla weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej

DLA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
– legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa

DLA WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA
– dokument weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych

WAŻNOŚĆ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:
– daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS
– daty poświadczenia – legitymacja ubezpieczeniowa
– daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
– daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty

Wyjątkiem od tej zasady są:

– legitymacja emeryta – ważna bezterminowo

– zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczeniu zdrowotnego – do końca terminu ważności

– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji